تعرفه آگهی ماهنامه ارتقای سلامت

 

تعرفه آگهی ماهنامه ارتقای سلامت در سال 1396

محل درج آگهی

قیمت

پشت جلد

3/000/000   تومان

صفحه 2 جلد (پشت روی جلد)

 2/500/000   تومان

صفحه 3 جلد (پشت پشت جلد)

2/000/000   تومان

صفحه اول متن

1/500/000   تومان

صفحه آخر متن

1/000/000   تومان

یک صفحه داخلی

700/000      تومان

تعداد بازدید:۱۰۱