standard ۲ Fuzzy Delphi

استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سنجه ها و شاخص های استاندارد "ارزیابی بیمار" بیمارستان های ارتقادهنده سلامت در ایران (استاندارد شماره 2)
 • به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما همکار محترم از قبول زحمت جنابعالی برای شرکت و همکاری در این طرح پژوهشی نهایت سپاسگزاری را داریم. لازم هست به اطلاع برسانیم که در این پژوهش چندین بار پرسش نامه از شما همکاران محترم دریافت شده و پس از تجزیه و تحلیل مجددا برای شما ارسال خواهد شد تا روش دلفی فازی به ثبات برسد. نتایج حاصل از این پژوهش در قالب مقاله آماده شده و پس از ارسال خدمت جنابعالی و تایید شما، اسم شما به عنوان همکار در یک مقاله درج خواهد شد. همچنین از نتایج حاصل از این پژوهش در تدوین سنجه ها و شاخص های بومی ارتقای سلامت در بیمارستان های ایران استفاده خواهد شد. بار دیگر از قبول زحمت و همکاری شما بسیار سپاسگزاریم. با احترام : دکتر اکبر نیک پژوه و دانشجوی پزشکی محمد امین شهرباف
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • ایمیل*
  3
 • وابستگی سازمانی - Institutional Affiliation*مثال: Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  4
 • این پرسشنامه دارای 7 سنجه و 3 شاخص است. شما به هر کدام از سنجه ها و شاخص ها لطفا یکی از 5 امتیاز "خیلی کم"، "کم"، "متوسط" ، "زیاد" و یا "خیلی زیاد" را بدهید.
  5
 • 6
 • سنجه شماره 1: وجود دستورالعمل هایی درباره چگونگي شناسايي عوامل خطرزا مثل استعمال دخانيات، مصرف الکل، وضعيت تغذيه، وضعيت رواني-اجتماعي- اقتصادي در بیمارستان (مثال: بررسي وجود دستورالعمل ها در بیمارستان).
  7
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 1*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 1 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  8
 • 9
 • سنجه شماره 2: تجديد نظر دستورالعمل ها / فرآیندهای ارتقای سلامت در طول سال گذشته در بیمارستان (مثال: بررسي تاريخ، فرد مسئول تجديدنظر دستورالعمل ها)
  10
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 2*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 2 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  11
 • 12
 • سنجه شماره 3: وجود دستورالعمل هایی درباره چگونگي شناسايي نيازهای ارتقاي سلامت گروههاي مختلف بيماران در بیمارستان (مانند بیماران قلبی عروقی، بيماران آسمي، بيماران ديابتي، بيماريهای مزمن انسدادي ريوي، جراحي، توانبخشي).
  13
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 3*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 3 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  14
 • 15
 • سنجه شماره 4: ارزيابي و ثبت نیازهای ارتقای سلامت در پرونده بيمار هنگام پذيرش در بیمارستان (مثال: بررسی پرونده هاي بيمار).
  16
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 4*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 4 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  17
 • 18
 • سنجه شماره 5: وجود دستورالعمل ها / فرآیندهايي در بيمارستان براي ارزيابي مجدد نيازها حين ترخيص يا در پايان يک مداخله. (مثال: وجود دستورالعمل ها).
  19
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 5*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 5 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  20
 • 21
 • سنجه شماره 6: وجود اطلاعات پزشک ارجاع کننده يا ديگر منابع مرتبط در پرونده بيمار (مثال: براي تمام بيماران ارجاع شده از پزشک).
  22
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 6*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 6 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  23
 • 24
 • سنجه شماره 7: ثبت پيش زمينه اجتماعي و فرهنگي بیمار به طور مناسب در پرونده بیمار در بیمارستان (اين که نيازمند رژيم غذايي خاص يا توجه خاص ديگر است. موقعيت اجتماعي نشان دهنده اين که بيمار در معرض خطر است).
  25
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 7*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 7 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  26
 • 27
 • سنجه پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "ارزیابی بیمار" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  28
 • 29
 • سنجه پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "ارزیابی بیمار" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  30
 • 31
 • شاخص شماره 1: درصد بيماران ارزيابي شده از نظر عوامل خطر عمومي
  32
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 1*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 1 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  33
 • 34
 • شاخص شماره 2: درصد بيماران ارزيابي شده از نظرعوامل خطر خاص بيماري با توجه به دستورالعمل ها
  35
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 2*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 2 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  36
 • 37
 • شاخص شماره 3: درصد نمره بررسي رضايت بيماران از روند ارزيابي
  38
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 3*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 3 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  39
 • 40
 • شاخص پیشنهادی شما*چنانچه شاخص پیشنهادی برای استاندارد "ارزیابی بیمار" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  41
 • 42
 • شاخص پیشنهادی شما*چنانچه شاخص پیشنهادی برای استاندارد "ارزیابی بیمار" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  43
 • لطفا کد امنیتی زیر را محل تعیین شده وارد نمایید و سپس فرم را تایید فرمایید. به زودی نتیجه تچزیه و تحلیل دور اول دلفی فازی خدمتتان ارسال خواهد شد. از همکاری شما سپاسگزارم. با احترام - دکتر اکبر نیک پژوه
  44