Fuzzy Delphi standard ۴

استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سنجه ها و شاخص های استاندارد "ترویج یک محیط کاری سالم" بیمارستان های ارتقادهنده سلامت در ایران (استاندارد شماره 4)
 • به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما همکار محترم از قبول زحمت جنابعالی برای شرکت و همکاری در این طرح پژوهشی نهایت سپاسگزاری را داریم. لازم هست به اطلاع برسانیم که در این پژوهش چندین بار پرسش نامه از شما همکاران محترم دریافت شده و پس از تجزیه و تحلیل مجددا برای شما ارسال خواهد شد تا روش دلفی فازی به ثبات برسد. نتایج حاصل از این پژوهش در قالب مقاله آماده شده و پس از ارسال خدمت جنابعالی و تایید شما، اسم شما به عنوان همکار در یک مقاله درج خواهد شد. همچنین از نتایج حاصل از این پژوهش در تدوین سنجه ها و شاخص های بومی ارتقای سلامت در بیمارستان های ایران استفاده خواهد شد. بار دیگر از قبول زحمت و همکاری شما بسیار سپاسگزاریم. با احترام : دکتر اکبر نیک پژوه و دانشجوی پزشکی محمد امین شهرباف
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • ایمیل*
  3
 • وابستگی سازمانی - Institutional Affiliation*مثال: Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  4
 • این پرسشنامه دارای 10 سنجه و 6 شاخص است. شما به هر کدام از سنجه ها و شاخص ها لطفا یکی از 5 امتیاز "خیلی کم"، "کم"، "متوسط" ، "زیاد" و یا "خیلی زیاد" را بدهید.
  5
 • 6
 • سنجه شماره 1: سازگاری محیط کاري کارکنان بيمارستان با استانداردها، توصیه ها و شاخص هاي ملي / بین المللی
  7
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 1*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 1 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  8
 • 9
 • سنجه شماره 2: رعایت الزامات مربوط به سلامت و ايمني توسط کارکنان بیمارستان و شناسایی تمام خطرات محيط کار (مثال: بررسی داده هاي مربوط به آسيب هاي شغلي) .
  10
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 2*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 2 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  11
 • 12
 • سنجه شماره 3: آموزش اولیه کارکنان جديد بیمارستان در مورد سياست ارتقاي سلامت (مثال: مصاحبه با کارکنان جديد)
  13
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 3*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 3 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  14
 • 15
 • سنجه شماره 4: آگاهی کارکنان تمام بخشهاي بیمارستان از محتواي سياست ارتقاي سلامت بیمارستان (مثال: ارزيابي سالانه عملکرد يا شرکت کارکنان در برنامه های ارتقای سلامت).
  16
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 4*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 4 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  17
 • 18
 • سنجه شماره 5: توجه به ارتقای سلامت در پرونده شغلی و ارزيابي عملکرد کارکنان (مثال: بررسی پرونده سلامتی کارکنان يا مصاحبه با آنان)
  19
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 5*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 5 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  20
 • 21
 • سنجه شماره 6: تدوین فرآیندها و دستورالعمل های ارتقای سلامت در بیمارستان توسط گروه هاي چند تخصصي (مثال: بررسي فرآیندها، بررسي دستورالعمل ها).
  22
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 6*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 6 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  23
 • 24
 • سنجه شماره 7: مشارکت کارکنان در سياست گزاري ارتقای سلامت بيمارستان، رسيدگي و ارزیابی آن (بررسي کارکنان؛ بررسي صورت جلسه گروه هاي کاري مربوط به شرکت نمايندگان کارکنان).
  25
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 7*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 7 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  26
 • 27
 • سنجه شماره 8: وجود سياست هاي مربوط به آگاهي کارکنان از مسايل ارتقای سلامتي (مثال: بررسي سياست هاي مربوط به استعمال دخانيات، تغذیه سالم، فعاليت هاي جسماني).
  28
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 8*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 8 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  29
 • 30
 • سنجه شماره 9: ارایه برنامه هاي ترک سيگار برای کارکنان سیگاری در بیمارستان (مثال: شواهد وجود برنامه ها).
  31
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 9*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 9 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  32
 • 33
 • سنحه شماره 10: بررسي ساليانه کارکنان بیمارستان از جمله ارزيابي رفتار سلامتی کارکنان، آگاهي از خدمات حمايت کننده، و استفاده از کلاس های آموزشی حمايت کننده (بررسي پرسشنامه به کار رفته و نتايج بررسي کارکنان).
  34
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 10*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 10 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  35
 • 36
 • سنجه پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "ترویج یک محیط کاری سالم" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  37
 • 38
 • سنجه پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "ترویج یک محیط کاری سالم" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  39
 • 40
 • شاخص شماره 1: درصد کارکنان سيگاري
  41
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 1*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 1 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  42
 • 43
 • شاخص شماره 2: درصد ترک سيگار در کارکنان سیگاری
  44
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 2*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 2 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  45
 • 46
 • شاخص شماره 3: نمره بررسي تجربه کارکنان در مورد بيماري هاي شغلي
  47
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 3*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 3 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  48
 • 49
 • شاخص شماره 4: درصد غيبت کوتاه مدت
  50
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 4*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 4 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  51
 • 52
 • شاخص شماره 5: درصد آسيب هاي مرتبط با کار
  53
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 5*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 5 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  54
 • دسته
  55
 • شاخص شماره 6: نمره مقياس فرسودگي شغلی
  56
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 6*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 6 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  57
 • 58
 • شاخص پیشنهادی شما*چنانچه شاخص پیشنهادی برای استاندارد "ترویج یک محیط کاری سالم" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  59
 • 60
 • شاخص پیشنهادی شما*چنانچه شاخص پیشنهادی برای استاندارد "ترویج یک محیط کاری سالم" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  61
 • لطفا کد امنیتی زیر را محل تعیین شده وارد نمایید و سپس فرم را تایید فرمایید. به زودی نتیجه تچزیه و تحلیل دور اول دلفی فازی خدمتتان ارسال خواهد شد. از همکاری شما سپاسگزارم. با احترام - دکتر اکبر نیک پژوه
  62