Standard ۵ Fuzzy Delphi

استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سنجه ها و شاخص های استاندارد "استمرار در درمان و همکاری" بیمارستان های ارتقادهنده سلامت در ایران (استاندارد شماره 5)
 • به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما همکار محترم از قبول زحمت جنابعالی برای شرکت و همکاری در این طرح پژوهشی نهایت سپاسگزاری را داریم. لازم هست به اطلاع برسانیم که در این پژوهش چندین بار پرسش نامه از شما همکاران محترم دریافت شده و پس از تجزیه و تحلیل مجددا برای شما ارسال خواهد شد تا روش دلفی فازی به ثبات برسد. نتایج حاصل از این پژوهش در قالب مقاله آماده شده و پس از ارسال خدمت جنابعالی و تایید شما، اسم شما به عنوان همکار در یک مقاله درج خواهد شد. همچنین از نتایج حاصل از این پژوهش در تدوین سنجه ها و شاخص های بومی ارتقای سلامت در بیمارستان های ایران استفاده خواهد شد. بار دیگر از قبول زحمت و همکاری شما بسیار سپاسگزاریم. با احترام : دکتر اکبر نیک پژوه و دانشجوی پزشکی محمد امین شهرباف
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • ایمیل*
  3
 • وابستگی سازمانی - Institutional Affiliation*مثال: Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  4
 • این پرسشنامه دارای 8 سنجه و 3 شاخص است. شما به هر کدام از سنجه ها و شاخص ها لطفا یکی از 5 امتیاز "خیلی کم"، "کم"، "متوسط" ، "زیاد" و یا "خیلی زیاد" را بدهید.
  5
 • 6
 • سنجه شماره 1: هيات رییسه بیمارستان ما، به برنامه سلامت منطقهاي و ملی اهميت ميدهد. (مثال، قوانين و مقررات تعيين و توضيح داده شده در صورت جلسه های هيات رییسه و یا فرآیندهای اجرایی تثبیت شده بیمارستان).
  7
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 1*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 1 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  8
 • 9
 • سنجه شماره 2: هيات رییسه بيمارستان ما، فهرستي از ارايه کنندگان مراقبتهاي سلامتي و اجتماعي که به صورت مشترک با بيمارستان همکاري مي کنند را در اختیار دارد. (مثال، بررسي فهرست به روز شده).
  10
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 2*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 2 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  11
 • 12
 • سنجه شماره 3: همکاري درون بخشی و بين بخشي بیمارستان ما در حوزه ارتقای سلامت بر اساس برنامه سياست سلامت منطقه اي و ملی است. (مثال، بررسي تناسب).
  13
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 3*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 3 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  14
 • 15
 • سنجه شماره 4: برنامه اي مکتوب براي همکاري با سایر سازمان ها در جهت بهبود و تداوم مراقبت از بيماران وجود دارد. (مثال، معيارهاي پذيرش، برنامه ترخيص).
  16
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 4*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 4 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  17
 • 18
 • سنجه شماره 5: به بيماران (و خانواده آنها در صورت لزوم) آموزش هاي لازم و قابل فهم درباره نحوه پيگيري در مشاوره سرپايي، ارجاعی يا حين ترخيص داده مي شود. (مثال، ارزيابي بيماران).
  19
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 5*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 5 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  20
 • 21
 • سنجه شماره 6: فرآیند تبادل اطلاعات درون بخشی و بين بخشی در مورد تمام اطلاعات مرتبط با بيمار وجود دارد. (مثال، بررسي وجود اين فرآیند).
  22
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 6*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 6 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  23
 • 24
 • سنجه شماره 7: ارجاع دهنده بیمار به بیمارستان ما، به طور منظم خلاصه اي مکتوب از بيماري فرد و نيازهاي سلامتي بيمار و مداخلات انجام شده توسط بیمارستان را دريافت مي کند (مثال، وجود نسخه اي از آن).
  25
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 7*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 7 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  26
 • 27
 • سنجه شماره 8: درصورت لزوم، برنامه بازتوانی (توانبخشي) که نقش بیمارستان و سایرین را مشخص کرده است، در پرونده بيمار ثبت مي گردد. (مثال، مرور پرونده ها).
  28
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 8*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 8 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  29
 • 30
 • سنجه پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "استمرار در درمان و همکاری" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  31
 • 32
 • سنجه پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "استمرار در درمان و همکاری" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  33
 • 34
 • شاخص شماره 1: درصد خلاصه ترخیص فرستاده شده برای پزشک خانواده یا درمانگاه ارجاعی ظرف 2 هفته، یا داده شده به بیمار در حین ترخیص
  35
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 1*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 1 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  36
 • 37
 • شاخص شماره 2: میزان پذیرش مجدد بیماران حساس به مراقبت های سرپایی ظرف 5 روز
  38
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 2*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 2 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  39
 • 40
 • شاخص شماره 3: نمره بررسی آمادگی بیمار برای ترخیص
  41
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 3*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 3 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  42
 • 43
 • شاخص پیشنهادی شما*چنانچه شاخص پیشنهادی برای استاندارد "استمرار در درمان و همکاری" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  44
 • 45
 • شاخص پیشنهادی شما*چنانچه شاخص پیشنهادی برای استاندارد "استمرار در درمان و همکاری" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  46
 • لطفا کد امنیتی زیر را محل تعیین شده وارد نمایید و سپس فرم را تایید فرمایید. به زودی نتیجه تچزیه و تحلیل دور اول دلفی فازی خدمتتان ارسال خواهد شد. از همکاری شما سپاسگزارم. با احترام - دکتر اکبر نیک پژوه
  47