standard ۳ Fuzzy Delphi

استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سنجه ها و شاخص های استاندارد "اطلاع رسانی و مداخلات ارتقای سلامت" بیمارستان های ارتقادهنده سلامت در ایران (استاندارد شماره 3)
 • به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما همکار محترم از قبول زحمت جنابعالی برای شرکت و همکاری در این طرح پژوهشی نهایت سپاسگزاری را داریم. لازم هست به اطلاع برسانیم که در این پژوهش چندین بار پرسش نامه از شما همکاران محترم دریافت شده و پس از تجزیه و تحلیل مجددا برای شما ارسال خواهد شد تا روش دلفی فازی به ثبات برسد. نتایج حاصل از این پژوهش در قالب مقاله آماده شده و پس از ارسال خدمت جنابعالی و تایید شما، اسم شما به عنوان همکار در یک مقاله درج خواهد شد. همچنین از نتایج حاصل از این پژوهش در تدوین سنجه ها و شاخص های بومی ارتقای سلامت در بیمارستان های ایران استفاده خواهد شد. بار دیگر از قبول زحمت و همکاری شما بسیار سپاسگزاریم. با احترام : دکتر اکبر نیک پژوه و دانشجوی پزشکی محمد امین شهرباف
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • ایمیل*
  3
 • وابستگی سازمانی - Institutional Affiliation*مثال: Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  4
 • این پرسشنامه دارای 6 سنجه و 3 شاخص است. شما به هر کدام از سنجه ها و شاخص ها لطفا یکی از 5 امتیاز "خیلی کم"، "کم"، "متوسط" ، "زیاد" و یا "خیلی زیاد" را بدهید.
  5
 • 6
 • سنجه شماره 1: ثبت اطلاعات ارايه شده به بيمار در زمینه ارتقای سلامت در پرونده بیماران در بیمارستان (مثال: مرور تصادفي پرونده هاي بيماران).
  7
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 1*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 1 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  8
 • 9
 • سنجه شماره 2: ثبت و ارزيابي فعاليت هاي ارتقاي سلامت و نتايج مورد انتظار در پرونده بیماران (مثال: بررسی پرونده هاي بيماران).
  10
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 2*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 2 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  11
 • 12
 • سنجه شماره 3: انجام رضايت سنجی از بيماران در مورد اطلاعات ارايه شده درباره ارتقای سلامت در بيمارستان و استفاده از نتايج این نظرسنجی ها در سيستم مديريت کيفيت بیمارستان (مثال:روشهاي ارزيابي گوناگون: بررسي، بحث گروهي متمرکز، پرسشنامه، جدول زماني).
  13
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 3*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 3 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  14
 • 15
 • سنجه شماره 4: در دسترس بودن اطلاعات آموزشی مربوط به سلامت همگانی در بیمارستان (مثال: وجود اطلاعات چاپي مانند پمفلت، بروشور، مجله يا آنلاين مثلا در وب سایت، يا .... ).
  16
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 4*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 4 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  17
 • 18
 • سنجه شماره 5: در دسترس بودن اطلاعات کامل درباره عوامل خطرزا و بيماريهاي پرخطردر بیمارستان (مثال: وجود اطلاعات چاپي مانند پمفلت، بروشور يا آنلاين مثلا در وب سایت، يا ...).
  19
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 5*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 5 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  20
 • 21
 • سنجه شماره 6:در دسترس بودن اطلاعات سازمان هاي مردم نهاد و انجمن ها و باشگاههای بیمارمحور در بیمارستان (مثال، تلفن و آدرس تماس).
  22
 • میزان موافقت شما با سنجه شماره 6*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که سنجه شماره 6 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  23
 • 24
 • سنجه پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "اطلاع رسانی و مداخلات ارتقای سلامت" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  25
 • 26
 • سنجه پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "اطلاع رسانی و مداخلات ارتقای سلامت" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  27
 • 28
 • شاخص شماره 1: درصد بيماران آموزش ديده درباره اقدامات خاص در مديريت بيماري خود
  29
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 1*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 1 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  30
 • 31
 • شاخص شماره 2: درصد بيماران آموزش ديده درباره اصلاح عوامل خطر و گزينه هاي درمان بيماري در مديريت بيماري خود
  32
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 2*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 2 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  33
 • 34
 • شاخص شماره 3: درصد نمره بررسي تجربه بيماران در مورد اطلاع رساني و روند مداخلات
  35
 • میزان موافقت شما با شاخص شماره 3*خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
  شما تا چه اندازه موافق هستید که شاخص شماره 3 در ارزیابی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
  36
 • 37
 • شاخص پیشنهادی شما*چنانچه سنجه ای پیشنهادی برای استاندارد "اطلاع رسانی و مداخلات ارتقای سلامت" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  38
 • 39
 • شاخص پیشنهادی شما*چنانچه شاخص پیشنهادی برای استاندارد "اطلاع رسانی و مداخلات ارتقای سلامت" بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران دارید، لطفا در خانه زیر آن را بنویسید:
  40
 • لطفا کد امنیتی زیر را محل تعیین شده وارد نمایید و سپس فرم را تایید فرمایید. به زودی نتیجه تچزیه و تحلیل دور اول دلفی فازی خدمتتان ارسال خواهد شد. از همکاری شما سپاسگزارم. با احترام - دکتر اکبر نیک پژوه
  41